Obchodní podmínky

1. Úvod
Společnost YachtWedding a.s., se sídlem Praha - Staré Město, Betlémská 262/10, PSČ 110 00, IČO 25596004
 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Eventino.cz dostupného na internetové adrese (URL) http://www.Eventino.cz. Provozovatel na serveru zobrazuje prezentaci firem, podnikajících fyzických či právnických osob, včetně stanoveného obsahu. Inzerující podnikající fyzické či právnické osoby jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt". Hledající (návštěvníci) na serveru Eventino.cz jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako „Hledající“.

 

2. Popis služby Eventino.cz
2. 1.
 Server Eventino.cz je zaměřen na zobrazování firemních profilů Subjektů včetně fotografií a informací za účelem jejich představení uživatelům serveru Eventino.cz.

2.2.
 Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování firemních profilů včetně jejich třídění na serveru a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé firemní profily mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu za zobrazování firemních profilů měnit v souladu s těmito podmínkami. 

3.
Registrace Subjektu do služby Eventino.cz
3.1. Základní předpoklady registrace do služby Eventino.cz:

Podnikající Subjekt musí skutečně existovat (tzn., musí se jednat o podnikající fyzické či právnické osoby). Subjekt musí inzerovat svou existující provozovnu na konkrétní poštovní adrese.

Hledající Subjekt, zájemce o služby podnikajících Subjektů, musí skutečně existovat.

3.2. Mezi povinné údaje uváděné podnikajícím Subjektem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu na server patří:
•   
 název Subjektu,
•   
 popis Subjektu,
•   
 IČO, podle kterého lze Subjekt jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů,
•    místo  provozovny Subjektu (kraj, město, ulice, č. p.).

 

Mezi povinné údaje hledajícím Subjektu při registraci na interentové stránce patří:

  • Jméno a příjmení
  • emailová adresa 
    a jsou použity výhradně pro přihlašování do zákaznické zóny serveru Eventino.cz a pro notifikace událostí.

3.3. Provozovatel serveru Eventino.cz si zároveň vyhrazuje právo zařadit jakýkoli podnikající Subjekt, o kterém má dostatek informací (především povinné údaje viz bod 3.2.) z veřejných zdrojů, na server. 

4.
Další podmínky
4.1. Podnikající Subjekt, který provozuje pobočku, zakládá inzertní profil pro pobočku pod svým hlavním profilem.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat fotografie k podnikajícímu Subjektu vložené Subjekty/uživateli serveru na ostatních komunikačních kanálech Provozovatele (např. facebookové stránky).

4.3. Na server Eventino.cz lze přidávat pouze firmy s provozovnou na území České republiky.

 

5. Schválení registrace Subjektu
5.1.
 Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Subjektu do Služby lhůtu v trvání nejméně 10 pracovních dní ode dne registrace Subjektu. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace.

5.2.
 Po schválení registrace Provozovatelem má Subjekt přístup do administračního rozhraní serveru Eventino.cz. V tomto rozhraní je Subjekt oprávněn dále on-line editovat údaje, které vyplnil při registraci v rámci firemního profilu. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimální dobu 10 pracovních dní od editace údajů Subjektem. Subjekt výlučně odpovídá za přístupové údaje do administračního rozhraní, jakož i za veškerou škodu, která bude způsobena osobami vstupujícími do administračního rozhraní (a to oprávněně či neoprávněně zneužitím přístupových údajů).

5.3.
 V případě jiných změn (např. IČO, sídla či místa pobytu) je Subjekt povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimální dobu 10 pracovních dní, a to ode dne editace údajů Subjektem.

5.4.
 Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu ze serveru Eventino.cz.

6.
Finanční a platební podmínky
6.1.
 Placené služby Eventino.cz jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zpoplatnění, a to na základě změny ceníku. Platba za užití služby je možná bankovním převodem na účet Provozovatele dle vystavené faktury.

6.2. Zobrazené profily Subjektů se řídí dle ceníku platného v okamžiku vystavení faktury.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit úroveň účtu Subjektu z placené na neplacenou v případě nezaplacení faktury dle požadovaného data splatnosti, případně vyřadit Subjekt ze serveru Eventino.cz v případě opakovaného prodlení platby.

6.4. Veškeré služby Eventino.cz jsou Hledajícím (tj. hledajícím Subjektům) poskytovány zdarma.

7.
Povinnosti Subjektu
7.1. Subjekt je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v souladu s ceníkem.

7.2.
 Subjekt je povinen dodávat veškerá data pro zobrazení svých informací pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit. 

 

8. Hodnocení Subjektů
8.1. Součástí profilů Subjektů je jejich hodnocení Hledajícími. Hodnocením jsou myšleny: vyplnění předepsané hodnotící škály a psané recenze či příspěvky do diskuze.

8.2. Subjekt je povinen zdržet se hodnocení ostatních Subjektů na serveru Eventino.cz. Subjekt je také povinen zdržet se kroků vedoucích k umělému ovlivňování celkového hodnocení ostatních Subjektů. Umělým ovlivňováním je myšleno např. nabádání Hledajících k úpravě napsaných recenzí.

8.3. Subjekt má právo reagovat na slovní hodnocení nebo recenzi Hledajícím a tato reakce bude zobrazena u hodnocení, ke kterému se vztahuje. Subjekt je dále povinen zdržet se uvádění informací vzbuzujících dojem, že tyto informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená.

8.4. Hodnocením musí být psáno slušně a kultivovaně. Provozovatel si vyhrazuje právo hodnocení nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní rezervaci nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé či nebude k věci.

8.5. Hodnocení vyjadřuje zkušenosti Hledajícího. Za negativní hodnocení nenese Provozovatel jakoukoli odpovědnost, ani za případné škody třetím osobám z hodnocení vyplývající.

 

9. Zpracování údajů a žádost o výmaz

9.1. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

9.2. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele info @ eventino.cz odvolat (žádost o výmaz). Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10.
Závěrečná ustanovení
10.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na serveru jakékoli údaje, pokud:

•    jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
•    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
•    jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu,
•    svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

10.2.
 Subjekt není oprávněn Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím serveru Eventino.cz.

10.3. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Subjektu/Hledajícího uvedených v profilu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Hledající/Subjekt souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Eventino.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Eventino.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10.5.
Na serveru Provozovatele se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

10.6.
 Jakékoli užití obsahu serveru Eventino.cz, popř. jeho částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž je server Eventino.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru Eventino.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru Eventino.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

10.7.
 Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické či jiné písemné komunikace dobu 10 pracovních dní.

10.8.
 Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

10.9.
 Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

10.10.
 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese https://www.eventino.cz/obchodni-podminky/. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu  tyto Smluvní podmínky vypovědět, a to  písemně na adrese sídla Provozovatele. Subjekt tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do14 dní od změny Smluvních podmínek.  

10.11. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019.